WASTED

من همواره در کناری ساخته شدن هارا دیدم و رویای امپراطوری خودم را تنها در تخت …

من پیشرفت ذره ای و مورچه افراد را دیدم و پتانسیل پیشرفت سریع و پر قدرت خودم را هم …

من همواره به کناره های جاده خندیدم و در هنگام خواب روی تختم به خودم …

من همواره ترسیدم حتی در جایی که ساختم تا نترسم .)

من نفهمیدم که تلاش و هدفمند بود که اراده و شجاع بودن که حرکت و ایستا نبودن که قضاوت شدن مسخره شدن با واقعیت روبرو شدن شاخ نبودن با فیس و جلوه نبودن پرستیژ نداشتن همگی ویژگی هایی است که سریع خواندن بلند پریدن تند دویدن کات بازو و زود فهمیدن و متقاعد کردن و انالیز اینده و بررسی پتانسیل اعمال و خرید خوب و … در برابرشان حتی به طفلی نمی ماند.

من تمامم و تمام من حتی طفلی بیش هم نیست.

این ها از روی نا امیدی نیست این ها از روی FACT هست کلمه ای که ترجمه ندارد اما کاملا فهمیده می شود.

من در خودم می سوزم و نیازی به اتش جهنم ندارم 

این دنیای درون من سال هاست که هیزم هایش را جمع کرده و به پیشواز رفته است 🙂

می‌خواهید دیدگاهتان را بیان کنید؟